معنی و ترجمه کلمه general purpose machine به فارسی general purpose machine یعنی چه

general purpose machine


علوم مهندسى : دستگاه براى اهداف مختلف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها