معنی و ترجمه کلمه iam ill bested به فارسی iam ill bested یعنی چه

iam ill bested


موقعيت بدى دارم ،بد جور گرفتار شده ام

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها