طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه jumping off place به فارسی jumping off place یعنی چه

jumping off place


نقطه يا مبداء،شروع بکارى ،نقطه عزيمت

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها