طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه magnetic induction به فارسی magnetic induction یعنی چه

magnetic induction


چگالى شار مغناطيسى ،اندوکسيون مغناطيسى ،چگالى ميدان مغناطيسى ،القاى مغناطيسى
علوم مهندسى : چگالى خطوط قواى مغناطيسى
الکترونيک : چگالى شماره مغناطيسى
علوم هوايى : القاء مغناطيسى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها