معنی و ترجمه کلمه mistake of fact is a good defence به فارسی mistake of fact is a good defence یعنی چه

mistake of fact is a good defence


قانون ـ فقه : اشتباه حکمى دفاع محسوب مى شود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها