معنی و ترجمه کلمه mountaineer به فارسی mountaineer یعنی چه

mountaineer


يکان کوهستانى ،کوهستانى ،ساکن کوه ،کوه پيمايى کردن ،کوه نوردى کردن
ورزش : کوهنورد
علوم نظامى : کوهنوردآخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها