معنی و ترجمه کلمه parallelism به فارسی parallelism یعنی چه

parallelism


موازت ،همانندى ،موازات ،برابرى ،همسانى ،مشابهت ،ترادف عبارات ،اشتراک وجه ،تقارن
علوم مهندسى : تطابق
روانشناسى : توازى نگرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها