معنی و ترجمه کلمه principle of exclusion به فارسی principle of exclusion یعنی چه

principle of exclusion


اصل ممنوعيت ،اصل محروميت
بازرگانى : در مورد کالاهاى خصوصى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها