طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه privat docent or zent به فارسی privat docent or zent یعنی چه

privat docent or zent


اموزگارمجازدردانشگاه که که مواجب ازدانشجويان مى گيرد

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها