معنی و ترجمه کلمه slip ring induction motor به فارسی slip ring induction motor یعنی چه

slip ring induction motor


موتور القائى اسليپ رينگ
علوم مهندسى : موتور اندوکسيونى اسليپ رينگ موتور رتور اسليپ رينگ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها