معنی و ترجمه کلمه standing wave به فارسی standing wave یعنی چه

standing wave


موج ايستاده
الکترونيک : موج ايستاده
شيمى : موج ساکن
ورزش : موج نوساندار هوا که در اوج خلبان از ان استفاده مى کند
علوم هوايى : موج ساکن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها