معنی و ترجمه کلمه tactical operation center (toc) به فارسی tactical operation center (toc) یعنی چه

tactical operation center (toc)


مرکز عمليات تاکتيکى( در سپاه و بالاتر)
علوم نظامى : مرکز عمليات تاکتيکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها