طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه theft, pilferage, non delivery (tpd) به فارسی theft, pilferage, non delivery (tpd) یعنی چه

theft, pilferage, non delivery (tpd)


سرقت ،دله دزدى
بازرگانى : عدم تحويل

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها