معنی و ترجمه کلمه to benvmb with cold به فارسی to benvmb with cold یعنی چه

to benvmb with cold


از سرما بيحس کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها