معنی و ترجمه کلمه to give credit to به فارسی to give credit to یعنی چه

to give credit to


اعتباردادن ،باورکردن ،تصديق کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها