معنی و ترجمه کلمه to paint the town red به فارسی to paint the town red یعنی چه

to paint the town red


عربده کردن ،مستى کردن ،اشوب کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها