معنی و ترجمه کلمه trade off between inflation and به فارسی trade off between inflation and یعنی چه

trade off between inflation and


unemployment
بازرگانى : رابطه جانشينى بين تورم و بيکارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها