معنی و ترجمه کلمه treatment facility به فارسی treatment facility یعنی چه

treatment facility


تاسيسات بهدارى
علوم نظامى : تاسيسات پزشکىآخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها