طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه uberstreichen به فارسی uberstreichen یعنی چه

uberstreichen


ورزش : لگام را براى چند گام رها کردن براى نشان دادن گام مرتب اسب

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها