طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه undernourished به فارسی undernourished یعنی چه

undernourished


)undernourishment(سوء تغذيه ،گرفتارسوء تغذيه

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها