طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه understanding به فارسی understanding یعنی چه

understanding


فهم ،ادراک ،توافق ،تظر،موافقت ،باهوش ،مطلع ،ماهر،فهميده
قانون ـ فقه : تفاهم
روانشناسى : درک

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها