معنی و ترجمه کلمه varimax rotation به فارسی varimax rotation یعنی چه

varimax rotation


چرخش واريماکس( در امار)
روانشناسى : چرخش واريماکس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها