معنی و ترجمه کلمه verminosis به فارسی verminosis یعنی چه

verminosis


(طب )ابتلا به کرمهاى انگلى ،الودگى به کرمهاى انگلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها