طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه versus prep به فارسی versus prep یعنی چه

versus prep


در مقابل ،بر ضد

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها