طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه watch one's time به فارسی watch one's time یعنی چه

watch one's time


مراقب فرصت بودن ،گوش بزنگ بودن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها