معنی و ترجمه کلمه we feel (or are) hungry به فارسی we feel (or are) hungry یعنی چه

we feel (or are) hungry


گرسنه مان هست

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها