طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه weighing machine به فارسی weighing machine یعنی چه

weighing machine


ترازوى ماشينى ،ماشين سنجش ،قنطارکش

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها