معنی و ترجمه کلمه آب جزر و مد که بخشکى مى رسد به انگلیسی آب جزر و مد که بخشکى مى رسد یعنی چه

آب جزر و مد که بخشکى مى رسد

tidewater

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها