معنی و ترجمه کلمه آتش بازى به انگلیسی آتش بازى یعنی چه

آتش بازى

bonfire
firework
pyrotechnic
squib

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها