معنی و ترجمه کلمه آغازیان تک سلولى تاژک دار که گاهى جزء جلبک محسوبند به انگلیسی آغازیان تک سلولى تاژک دار که گاهى جزء جلبک محسوبند یعنی چه

آغازیان تک سلولى تاژک دار که گاهى جزء جلبک محسوبند

mastigophoran

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها