معنی و ترجمه کلمه آلودگى با تریشین یا کرم گوشت خوک به انگلیسی آلودگى با تریشین یا کرم گوشت خوک یعنی چه

آلودگى با تریشین یا کرم گوشت خوک

trichinosis

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها