معنی و ترجمه کلمه آماسى به انگلیسی آماسى یعنی چه

آماسى

dilative

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها