معنی و ترجمه کلمه آماس غدد لفناوى به انگلیسی آماس غدد لفناوى یعنی چه

آماس غدد لفناوى

lymphadenitis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها