معنی و ترجمه کلمه ادامه دهنده به انگلیسی ادامه دهنده یعنی چه

ادامه دهنده

continuant
continuator
extender


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها