معنی و ترجمه کلمه ارائه مدرک و دلیل به انگلیسی ارائه مدرک و دلیل یعنی چه

ارائه مدرک و دلیل

probation
probational

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها