معنی و ترجمه کلمه ازدیاد انسولین درخون که موجب کم شدن قند خون مى گردد به انگلیسی ازدیاد انسولین درخون که موجب کم شدن قند خون مى گردد یعنی چه

ازدیاد انسولین درخون که موجب کم شدن قند خون مى گردد

hyperinsulinism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها