معنی و ترجمه کلمه ازدیاد گلبول هاى سفید یک هسته اى خون به انگلیسی ازدیاد گلبول هاى سفید یک هسته اى خون یعنی چه

ازدیاد گلبول هاى سفید یک هسته اى خون

lymphocytosis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها