معنی و ترجمه کلمه از حالت بسیج بیرون آوردن به انگلیسی از حالت بسیج بیرون آوردن یعنی چه

از حالت بسیج بیرون آوردن

demobilize


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها