معنی و ترجمه کلمه استقرایى به انگلیسی استقرایى یعنی چه

استقرایى

aposteriori
apriori
apriority
inductive

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها