معنی و ترجمه کلمه بانوى معرفى کننده ناطق سر میز غذا به انگلیسی بانوى معرفى کننده ناطق سر میز غذا یعنی چه

بانوى معرفى کننده ناطق سر میز غذا

toastmistress


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها