معنی و ترجمه کلمه با آتش سوختن به انگلیسی با آتش سوختن یعنی چه

با آتش سوختن

incinerate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها