معنی و ترجمه کلمه با اسکنه تراشیدن به انگلیسی با اسکنه تراشیدن یعنی چه

با اسکنه تراشیدن

chisel

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها