معنی و ترجمه کلمه با الوار محکم و استوار شده به انگلیسی با الوار محکم و استوار شده یعنی چه

با الوار محکم و استوار شده

well timbered

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها