معنی و ترجمه کلمه با باله شنا حرکت کردن به انگلیسی با باله شنا حرکت کردن یعنی چه

با باله شنا حرکت کردن

paddle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها