معنی و ترجمه کلمه با تجربه به انگلیسی با تجربه یعنی چه

با تجربه

experienced
hotblood
practiced
practised
thoroughbred

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها