معنی و ترجمه کلمه با تنگناى محاسباتى به انگلیسی با تنگناى محاسباتى یعنی چه

با تنگناى محاسباتى

compute bound

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها