معنی و ترجمه کلمه با تور گرفتن به انگلیسی با تور گرفتن یعنی چه

با تور گرفتن

drag
net

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها