معنی و ترجمه کلمه با تیر یا دیرک محکم کردن به انگلیسی با تیر یا دیرک محکم کردن یعنی چه

با تیر یا دیرک محکم کردن

pole

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها