معنی و ترجمه کلمه با خال هاى رنگارنگ نشان گذاردن به انگلیسی با خال هاى رنگارنگ نشان گذاردن یعنی چه

با خال هاى رنگارنگ نشان گذاردن

mottle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها