معنی و ترجمه کلمه با خاک یا سنگ محصور کردن به انگلیسی با خاک یا سنگ محصور کردن یعنی چه

با خاک یا سنگ محصور کردن

embank

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها